Vragen of advies nodig? Bel 033 - 246 17 47

Privacyverklaring

Nijkerk

Rijstegoed 2
3863 BZ Nijkerk

Nijkerk

Westerveenstraat 48
3864 EN Nijkerkerveen

Nijkerk

Nieuwe Kerkstraat
16E 3864 ED
Nijkerkerveen

telefoon: 033-246 17 47 mail: info@fortiusfysiotherapie.nl

Fortius Fysiotherapie als zorgaanbieder en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) brengt nieuwe verantwoordelijkheden met zich mee. Ook voor ons als fysiotherapiepraktijk.
Vanaf 25 mei is de wet voor Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze wet zorgt er onder andere voor dat privacy rechten worden versterkt en uitgebreid en organisaties meer verantwoordelijkheden krijgen omtrent het beschermen van persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen, houden ons aan de toepasselijke wet en regelgeving en gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Deze privacyverklaring is bedoeld om u te
informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Als Fortius fysiotherapie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemene zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens

In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u (medisch) goed te kunnen behandelen en nodig voor het administratief en financieel afhandelen van de behandeling. 

De plichten van de praktijk
Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en privacygevoelige informatie. 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; 
 • Het verwerken van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld, o.a.;
             Voor identificatie (verplicht)
             Voor fysiotherapeutische hulpverlening
             Voor inschrijving en om een afspraak te plannen
             Voor doelmatig beheer en beleid
             Voor betalingen en facturatie
             Voor communicatie met andere zorgverleners
             Voor communicatie met letselschadebureaus en arbodienstverleners (na toestemming)
             Voor ondersteuning wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting

             Voor audits en visitaties ten behoeve van kwaliteitswaarborging

             Om u uit te nodigen voor de nieuwsbrief of Facebookpagina

                                                                                                                                           

 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • Alle medewerkers binnen Fortius Fysiotherapie hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.
 • Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar, gerekend vanaf de datum van laatste behandeling, tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene
Als betrokkene heeft u de volgende rechten;

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens bezwaar te maken.
 • Het recht om (gedeeltelijk) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.

Als u gebruik wilt maken van bovengenoemde rechten, dan kunt u dit mondeling of per mail kenbaar maken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals
een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor). Wij kunnen u of uw vertegenwoordiger vragen om zich te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan uw verzoek.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van Fortius Fysiotherapie hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. 

Wij kunnen uw persoonsgegevens verstrekken aan derde partijen indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Met deze derde partijen hebben wij – indien vereist – een verwerkersovereenkomst getekend die de bescherming van uw persoonsgegevens waarborgt.

Voor het verstrekken van uw persoonsgegevens aan andere partijen hebben wij uw uitdrukkelijke toestemming nodig. Hierop bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derden.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de Europese Unie.

                                                                                                                                           

Overdracht van uw dossier
Als u een nieuwe fysiotherapeut kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe fysiotherapeut op de hoogte
is van uw (medische) geschiedenis. Uw (medische) geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude fysiotherapeut het dossier overdraagt aan uw nieuwe fysiotherapeut.
De oude fysiotherapeut doet dit zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude fysiotherapeut heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe fysiotherapeut.
Uw dossier wordt dan door uw fysiotherapeut persoonlijk of per aangetekende post overgedragen.
U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. 

Beveiliging

Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van uw persoonsgegevens.
 • Alle personen die namens Fortius fysiotherapie van uw persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van uw persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van uw persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op.

Contactgegevens

Fortius fysiotherapie 

Rijstegoed 2

3863 BZ Nijkerk

033-2461747

info@fortiusfysiotherapie.nl